Czech English German

Inteligentní budovy

 

Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů. Ve věku informačních technologií se model „chytrého“ domu s vysokou vnitřní inteligencí a možností vzdáleného dozorování všech klíčových funkcí ukazuje stále více jako potřebný a v mnoha případech i nepostradatelný. V současné praxi musí každý projektant – architekt řešit základní otázku možnosti trvalého připojení objektu k datovým sítím internetu. Výhledově bude muset mít každá bytová či nebytová jednotka vlastní linku pro toto žádané připojení. Nabízí se tedy logicky otázka, zda neskloubit trvalé připojení k internetu s vizí inteligentního domu. Spojení těchto fenoménů přináší zcela novou kvalitu a kulturu v oblasti výstavby a užívání objektů.

Každý majitel nebo uživatel objektu touží po maximální míře jeho zabezpečení, s co nejkomfortnější možností kontroly stavu objektu. Z ekonomického hlediska, zajímají každého náklady na spotřebovávané energie a způsoby jejich ušetření. Klíčovým řešením úspor nejen elektrické energie se v současné době jeví metoda používání řízené elektroinstalace, která automaticky reguluje počty používaných osvětlovacích těles a jiných energeticky náročných spotřebičů v závislosti na roční a denní době a aktuálním stavu vytížení objektu. Podnikatelské subjekty hledají cestu jak sledovat docházku zaměstnanců s přímou návazností na mzdové účetnictví. Leckdy je také požadováno zabezpečení a kontrola přístupu do vyhrazených prostor podléhajícím zvláštnímu režimu zvýšené bezpečnosti jen osobám se zvláštním oprávněním.

Projekt je ideově členěn do pěti základních linií rozdělených podle potřeb reálných aplikací. Tyto linie jsou díky celkově otevřené koncepci projektu spolu navzájem propojitelné. Vzniká tak možnost vytvoření robustního systému s komplexním přístupem ke spravování, sledování a řízení objektů až na úroveň dílčích prostor nebo spotřebičů. Základními liniemi jsou:

 • docházkové a přístupové systémy
 • zabezpečovací systémy ostrahy objektů
 • řízení a ovládání el. rozvodů a zařízení
 • řízení spotřeby energií a vytápění
 • síťové datové rozvody

 

Metodika projektu vytváří svým shrnutím a vzájemným propojením těchto jinak v praxi oddělených řešení novou představu jednotného „chytrého“ objektu. Každý prvek spadající do linie řešení jakékoli ze zmíněných oblastí je připraven ke spolupráci s libovolným jiným prvkem. Technicky lze tedy vytvářet ovládací a řídící struktury libovolného rozsahu podle požadavku zákaznického projektu. Otevřená architektura dále umožňuje neomezené rozšiřování již realizovaného zapojení o nové funkce. Každé zařízení připojené a ovládané v systému je možno dálkově sledovat, konfigurovat a regulovat přes internetové připojení. Robustnost a bezpečnost systému je metodicky vystavěna na specializovaném úzce zaměřeném protokolu s vysokou mírou zabezpečení. Na obrázku je znázorněno ideové členění jednotlivých linií projektu s výčtem dílčích zařízení realizujících potřebné funkce projektu. Projekt je otevřen možnosti spolupráce s libovolným jiným bezpečnostním či dohledovým systémem prostřednictvím vstupně/výstupních galvanicky oddělených modulů, nebo přímo pomocí komunikačních mostů. Přímá zákaznická podpora je opřena o specializovaný tým projekčních inženýrů, a spolu s vývojovým střediskem je připravena řešit i nestandardní modely aplikace podle konkrétních potřeb zákazníka.
 

Celkové projekční zpracování projektu vychází z v běžné praxi ověřených potřeb používání standardních elektroinstalačních materiálů. Jakou jsou elektroinstalační krabice, rozvodnice a další v praxi standardizované komponenty. Přímo tak dochází k využití bezpečnostních a aplikačně unifikovaných konstrukčních materiálů, které vyhovují přísným požárním a bezpečnostním kritériím s platností pro použití v zemích EU. Fyzicky se datová řídící linková koncepce opírá o průmyslový komunikační standard RS-485. Komunikační datové rozvody, které splňují přísná schvalovací kritéria zaručující vysokou přenosovou rychlost a splňují maximální požární opatření v datových rozvodech, musí mít certifikaci podle norem platných v zemích EU. Topologie představená na obrázku znázorňuje pouze ideové členění projektu. Otevřená architektura umožňuje realizace řídících struktur libovolného rozsahu od triviálních jednoúčelových lokálních systémů až po rozsáhlé řídící a sledovací celky v urbanisticky náročných aglomeracích. Obrázek populární formou vyjmenovává jednotlivé funkční moduly a jednotky projektu.

 

Kamerový systém

 

Lze využívat různé typy kamer (černobílé, barevné) od různých výrobců, v různých designových řadách (interiérové, exteriérové, s přisvícením nebo s polohovacím zařízením). Nasnímaný obraz a zvuk je převáděn do formátu MPEG-4 nebo MJPEG a dále zpracováván. Systém představuje SW a HW prostředky řízení ukládání nebo distribuci obrazových „streamů“ prostřednictvím zabezpečeného TCP/IP protokolu sítě Ethernet. Systém umožňuje nastavení libovolné akce na základě podnětu, který může být vyvolán jednak jakoukoli automaticky registrovanou událostí uvnitř či vně objektu. Může být spuštěno sekvenční ukládání vyvolané například některým z instalovaných senzorů narušení (PIR senzor). Nebo může být vyvolána tato akce v důsledku prudké změny obrazu ve snímané scéně. Snímaný obraz může být také plynule zaznamenáván a na základě jakéhokoli podnětu jsou do tohoto záznamu vkládány značky konkrétních událostí s přesným popisem jejich příčiny. Každá ze zaznamenaných událostí může vyvolat libovolnou automatickou akci. Například okamžitě odeslat prostřednictvím internetu informaci o události doplněnou patřičnou obrazovou sekvencí , nebo může otevřít přímý datový tok se snímanou narušenou scénou. Může rozeslat e-mailové, SMS nebo MMS zprávy. Může zaslat hlášení na pult policie nebo centrální ochrany. Systém také umožňuje vzdálený přístup k uložené historii nebo On-line video náhled do objektu. Uživatelské rozhraní umožňuje vzdálené autorizované přenastavení parametrů systému a naprogramování požadovaných akcí. Lze přenastavovat automatickou trajektorii polohovaných kamer a/nebo On-line řízení pohybu kamer při vzdálené kontrole objektu.

 

Novinky

 • Reference ALFAHES Distribution s.r.o. REG, AT, EL, VZT, OST Město Plzeň REG, EL, TOP, OST ...
 • Historie 1995 založení společnosti   2000 rozšíření činnosti společnosti, hlavní zaměření na: řídící, regulační a měřící systémy elektroinstalace...
 • Zeměměřičské práce     v katastru nemovitostí geometrické plány vytyčování hranic pozemků, staveb inženýrská geodézie zaměření...
 • Obchod     Komponenty SCHLEGEL Systémy generálního...
 • Inteligentní budovy   Moderní přístupy v architektuře projektování staveb a objektů v současnosti stéle více volají po uceleném řešení ovládání, zabezpečení a řízení vnitřní výzbroje objektů....
 • 1
 • 2